Дивизия ISOVER Политики

Интегрирана система за управление

Saint-Gobain използва интегрирана система за управление, която е изградена на базата на ISO 9001 (Система за качество), ISO 45001 (Система за здраве и безопасност), ISO 14001 (Система за защита на околната среда) и ISO 50001 (Система за управление на енергията). Saint-Gobain поддържа и развива тази интегрирана система за управление, за да постигне устойчиво развитие и подобрение във всички области на дейността.

Принципи на поведение и действие

Saint-Gobain се ръководи от принципи на поведение и действия, които се отнасят за всеки служител на компанията и които допринасят за осигуряване на отговорно и устойчиво развитие в съответствие с дългосрочната стратегия на компанията, т.е. професионализъм, уважение към другите, почтеност, лоялност и солидарност. Освен това в дейността си фирма Saint-Gobain последователно полага грижи за зачитане правата на своите служители и спазване на всички законови и други изисквания, които се отнасят до нея поради естеството на дейността й.

Безопасност и здраве при работа на служителите

В тази област Saint-Gobain се фокусира предимно върху превенцията и обръща голямо внимание на предприемането на мерки за осигуряване на най-ефективна защита на здравето и безопасността на служителите. По време на тези дейности компанията активно информира и обсъжда всички съответни въпроси със служителите и техните представители и подпомага участието им в решаването им. Всички служители се ръководят от следните основни принципи в работата:

  • моето здраве е най-важно за мен, моето семейство и моята компания
  • не застрашавам нито себе си, нито колегите си
  • мога да постигна добри резултати дори без да нарушавам правилата
  • активно предотвратявам опасности

Заобикаляща среда

Saint-Gobain участва активно в опазването на околната среда:

  • фокусирайки се върху предотвратяването на замърсяването на околната среда във всички сфери на своята дейност
  • управлявайки дейностите така, че емисиите на замърсители във въздуха да са под законовите граници, валидни в България и в ЕС

Управление на енергията

Saint-Gobain активно развива системата за управление на енергията:

  • наблюдавайки и оценявайки потреблението и с цел определяне на стратегии
  • търсейки начини за намаляване на потреблението на енергия
  • подкрепяйки проекти и покупки на продукти, насочени към енергоспестяване

 

 

Ян Махачек 

CEO на Saint-Gobain България