Saint-Gobain системи за ефективна звукоизолация от ударен шум

Saint-Gobain системи за ефективна звукоизолация от ударен шум

Ударния шум е често срещан проблем, особено в жилищните многоетажни сгради със стоманобетонна конструкция. При липса на ефективна звукоизолация от ударен шум по подовете на помещенията ударните шумове в резултат на ходене, преместване на мебели и други предмети се предават към помещенията под тях и сериозно нарушават комфорта на обитателите.

Много е важно звукоизолирането на подовета от ударен шум да става още при строителството на сградите, тъй като при вече влезли в експлоатация сгради това е свързано с демонтаж на подовите настилки, промяна на нивото на подовете и е многократно по-скъпо. Основният проблем със звукоизолацията от ударен шум при вече обитаеми сгради е, че отстраняването на проблема изсква ремонтни работи в помещенията на горния етаж, т.е. в апартамента на съседите. За съжаление монтажът на окачен таван в помещенията, макар да осигурява добра звукоизолация от въздушните шумове идващи от горния етаж, не може да даде ефективно решение на проблемите с ударния шум.

 

Ln – НИВО НА УДАРЕН ШУМ ПО МЕЖДУЕТАЖНИТЕ ПЛОЧИ

Ударният шум по подовете може да бъде причинен от:

 • падане на предмет, ходене и т.н.;
 • вибрации (причинени от машини, техника);
 • триене (например влачене на мебели).

Поради твърдостта на конструкциите, предаването на шума от удар, за разлика от това на въздушния шум, достига включително до най-отдалечените от източника на шума части на сградата.

Най-ефективният начин за ограничаване на ударният шум, предаван по подовите конструкции, е чрез използването на т.нар. „плаващ под”, който следва да бъде изпълнен без твърди връзки с останалите компоненти от конструкцията. Елиминирането на твърдите връзки се постига чрез нанасяне на подходящ еластичен материал между пода, сгените и носещата етажна плоча.

От съществено значение е качеството на изпълнение на плаващия под, тъй като дори оставянето на малки твърди връзки значително намалява звукоизолационните качества на системата.

 

ИНДЕКС НА ИЗМЕРВАНЕ НА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯТА

Индексът на звукоизолация против ударен шум Lnw между две помещения, разположени едно над друго, се определя чрез измерване на място, което показва разпространението на шума от едното в другото помещение.

Моделът за измерване може да бъде:

Lnw = Lnw0 – ΔLnw + K,

където:

Lnw0 е индексът на нивото на звука на ударния шум на гола плоча.

ΔLnw е повишаването на акустичната изолация спрямо шума, след намесата (напр. След поставянето на плаващ под)
K е корекцията, чрез която се следи за разпространението на звука (dB).
Границите, в които K може да варира, са стандартните 0 < K < 4, а най-често срещаната стойност е 2 dB.

Saint-Gobain системи за ефективна звукоизолация от ударен шум

 

Поради твърдостта на конструкциите, предаването на шума от удар, за разлика от това на въздушния шум, достига включително до най-отдалечените от източника на шума части на сградата.

Най-ефективният начин за ограничаване на ударният шум, предаван по подовите конструкции, е чрез използването на т.нар. „плаващ под”, който следва да бъде изпълнен без твърди връзки с останалите компоненти от конструкцията. Елиминирането на твърдите връзки се постига чрез нанасяне на подходящ еластичен материал между пода, сгените и носещата етажна плоча.

От съществено значение е качеството на изпълнение на плаващия под, тъй като дори оставянето на малки твърди връзки значително намалява звукоизолационните качества на системата.

 • ИНДЕКС НА ИЗМЕРВАНЕ НА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯТА
 

Индексът на звукоизолация против ударен шум Lnw между две помещения, разположени едно над друго, се определя чрез измерване на място, което показва разпространението на шума от едното в другото помещение.

 

Моделът за измерване може да бъде:

Lnw = Lnw0 – ΔLnw + K,

 

където:

Lnw0 е индексът на нивото на звука на ударния шум на гола плоча.

 

ΔLnw е повишаването на акустичната изолация спрямо шума, след намесата (напр. След поставянето на плаващ под)

 

K е корекцията, чрез която се следи за разпространението на звука (dB).

 

Границите, в които K може да варира, са стандартните 0 < K < 4, а най-често срещаната стойност е 2 dB.

 

Колкото по-голяма е ΔLn,w , толкова по-малка е Ln,w:

ефективността е по-добра

Приложение № 4
към чл. 23, ал. 2

Минимални стойности на показателите за изолация на конструкции и елементи между помещения с еквивалентно ниво на шум над 75 dBA и помещения с нормирано ниво на шум

 

№ по ред

 

Видове помещения

 

Ограждащи конструкции и елементи

Стойности на показателите за изолация от:

въздушен шум с , dB,

> или =

ударен шум с L΄nw, dB,

< или =

1.

Помещения с инженерно-технически съоръжения или техни части с ниво на шум над 75 dBA, помещения в работилници и магазини с LАекв, Т = 75 ÷ 80 dBA

тавани

стени

-------------

подове

 

57

----------

-

 

-

----------

43

2.

Помещения с инженерно-технически съоръжения или техни части с ниво на шум над 75 dBA, помещения в работилници и магазини с LАекв, Т  = 81 ÷ 85 dBA

тавани

стени

-------------

подове

 

62

----------

-

 

-

----------

43

3.

Кухненски помещения на хотели, лечебни заведения, закусвални и др.п.

тавани

стени

-------------

подове

 

57

----------

-

 

-

----------

43

4.

Ресторанти с LАекв, Т85 dBA

тавани

стени

-------------

подове

 

62

----------

-

 

-

----------

33

5.

Ресторанти и дискотеки с LАекв, Т

85 ÷ 95 dBA

(с електроакустична апаратура)

тавани

стени

-------------

подове

 

72

----------

-

 

-

----------

28

6.

Помещения за кегелбан, фитнесцентрове и др.п.

тавани

стени

-------------

подове:

- игрално отделение

- кегел-писта

 

67

----------

 

-

-----------

-

 

-

----------

 

33

----------

13


Забележка. При проектиране на защитата от шум стойностите на показателите за изолация от въздушен и ударен шум на ограждащите конструкции и елементи се вземат по каталожни данни или се определят експериментално.

Saint-Gobain системи_2.png

FONAS от Saint-Gobain ISOVER е решението за звукоизолация при ударен шум. Много често височината на помещението не позволява полагането на плочи от минерална вата при плаващи замазки, за тези случай ISOVER предлага специализирани мембрани за изолация от ударен шум – Fonas 2.8, FonaSoft и Fonas 31. 

FONAS 31 се състои от нетъкан полиестер с голяма плътност, импрегниран със специална битумна смес и каширан с полипропиленова тъкан, като от едната си страна рулото има кант, а от другата самозалепваща лента за запечатване на свръзките. Използва се за изолация от ударен шум под плаваща замазка. Предлага се на ролки с дължина 8m, широчина 1m и дебелина 8mm. ΔLw – подобрение на звукоизолацията от ударен шум = 31 dB. Ударните шумове са причинени от удари с твърди предмети по междуетажните плочи. Източниците на ударния шум могат да бъдат най-различни: ходещи хора (токчета, скачащи деца), падащи предмети, местене на мебели и др. Този неприятен звук се разпространява по конструкцията на сградата и се предава по всички стени. Борбата с него се води с помощта на подовите шумоизолации. От съществено значение за изолацията от ударен шум е неговото третиране при източника на шум. Независимо от вида му и неговата трансмисия, най-сигурният технически начин за постигане на добро ниво на шумоизолация се състои в отделянето на подовата повърхност от носещата бетонова плоча – плаващ под. Той трябва да бъде отделен по периферията долу при стените с разделителни ленти. 

Fonas 2.8, FonaSoft и Fonas 31

Fonas 2.8, FonaSoft и Fonas 31 са еластични звукоизолационни подложки за дълготрайно прекъсване на звуковите мостове на междуетажните плочи при изпълнение на плаващ под. Специализираните мембрани имат следните предимства: 

 • отлична защита от ударен шум – достатъчна за постигане на регламентираните стойности - според Наредба №4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите; 
 • еластичен продукт, лесен за обработка; 
 • не позволява развитие на плесени; при употреба съгласно инструкциите, не старее и не се променя във времето. 
 • Fonas 2.8 - подобрение на звукоизолацията от ударен шум - ΔLw = 24 dB, с дебелина 2.8mm дължина 20m; 
 • FonaSoft - подобрение на звукоизолацията от ударен шум - ΔLw = 26 dB, с дебелина 6mm дължина 10m;
 • Fonas 31 - подобрение на звукоизолацията от ударен шум - ΔLw = 31 dB, с дебелина 8mm, дължина 8m. 

За полагането на специализираните мембрани предварително се прави изравнителна замазка върху стоманобетонната плоча, след което върху продукта се полага циментова армирана замазка преди полагането на подовото покритие.

СХЕМА НА ПОЛАГАНЕ

 1. Стоманобетонова плоча
 2. (Посипка/изравнителна замазка)
 3. FONAS 2,8, 31, Soft
 4. Циментена армирана замазка
 5. Подово покритие
Saint-Gobain системи

 

Аксесоари PERISOL

Аксесоари със самозалепваща се лента за разделение, изработени от експандиран полиетилен на мрежа със затворени клетки.

Аксесоари PERISOL Аксесоари със самозалепваща се лента за разделение, изработени от експандиран полиетилен на мрежа със затворени клетки.